افت پتانسیل - تست 3 پل

اختلاف ولتاژ بین میله های X و Y با ولت متر اندازه گیری می شود و جریان جاری شده بین میله های X و Z نیز توسط یک آمپرمتر اندازه گیری می شود. (توجه: X ، Y و Z ممکن است در یک تستر 3 نقطه ای بصورت C1 ، P2 و C2 یا در یک تستر 4 نقطه ای به X ، P و C یا H ، S یا E گفته شود) (شکل 13)

بر اساس قانون اهم   E = RI یا R = E / I . اگر E = 20V و I = 1A باشد،  مقاومت الکترود زمین R بصورت ذیل محاسبه می شود.

این روش به زمین طبیعی نیاز دارد و هر سیستم زمینی دیگری میباست قطع می شود. با استفاده از یک ارت تستر لازم نیست اندازه گیری های ولتاژ و جریان را انجام دهید. ارت سنج به طور اتوماتیک با تزریق جریان، مقدار مقاومت الکترود زمین را نمایش میدهد.

برای آگاهی از اطلاعات بیشتر و تکمیلی، شما را به تماشای کلیپ زیر که وبینار برگزار شده در خصوص  آزمایش الکترودهای زمین با استفاده از روش افت پتانسیل است دعوت میکنیم.


  ادامه