میکرو اهم متر 10A مدل 6255 یک تستر مقاوم با کاربری آسان و برای تست مقاومتهای بسیار پایین است که برای تعمیر و نگهداری کارخانه، کنترل کیفیت و استفاده در مزارع تولید انرژی خورشیدی و... طراحی شده است. با استفاده از روش تست چهار پراب کلوین، مدل CA6255 (که جایگزین مدل CA6250 شده است) یکی از دقیق ترین میکرو اهم مترهای موجود با دقت 0.05 درصد است.
اندازه گیری های مقاومت با در نظر گرفتن مقدار اندازه گیری، دمای محیط، دمای مرجع و دمای فلز به طور خودکار محاسبه و نمایش داده می شوند. دمای نمونه را می توان به صورت دستی توسط اپراتور وارد کرد یا به طور مستقیم توسط مدل CA6255 با یک پروب دمای RTD خارجی اندازه گیری کرد.
مدل CA6255 به طور منحصر به فردی برای انجام آزمایشات بر روی مواد مقاومتی و القایی با انتخاب اپراتور مستقیماً از پانل جلویی طراحی شده است و سه حالت تست برای آن در دسترس است. مقاومتی (تست آنی)، القایی (آزمون پیوسته) و خودکار (تست های تکراری). یکی از ویژگی های کلیدی میکرو اهم متر مدل CA6255 کاوین آرنوکس، توانایی تست در 10A برای بیش از 40 دقیقه است.
میکرو اهم متر مدل CA6255 کاوین آرنوکس شامل نرم افزار رایگان DataView برای ذخیره سازی داده ها، نمایش در زمان واقعی، تجزیه و تحلیل و تولید گزارش است